Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машини за производство на пластмасови чаши за целите на проект BG16RFOP002-2.040-0799-C01 „Подобряване на производствения капацитет в „ЕЛДИЕС ПЛАСТ“ ООД“

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В качеството си на бенефициент по АДБФП № BG16RFOP002-2.040-0799-C01, „ЕЛДИЕС ПЛАСТ“ ООД обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС  № 160/01.07.2016г. с предмет:

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машини за производство на пластмасови чаши за целите на проект BG16RFOP002-2.040-0799-C01 „Подобряване на производствения капацитет в „ЕЛДИЕС ПЛАСТ“ ООД“ със следните обособени позиции:

 Обособена позиция 1:
 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 3-станционна термоформовъчна машина 1 бр.;

 Обособена позиция 2: 
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Машина за печат на чаши 1 бр.“ 

Офертите се подават в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционните фондове (ИСУН), секция „Е-тръжни процедури“ (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Index). 

Краен срок за подаване на офертите - 29.05.2020г. (23:59 часа).

 

Products

Disposable cups

Disposable containers

Cups of yogurt

Contacts

Marketing and distribution:
tel .: +359 888 600 557
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Manufacture:
tel .: +359 888 600 557
 
 
 

www.bet365.com best odds.

Look revie here - Online betting full information by artbetting.net
Reviw on bokmaker Number 1 in uk w.artbetting.net William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes l.artbetting.net full information