Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машини за производство на пластмасови чаши за целите на проект BG16RFOP002-2.040-0799-C01 „Подобряване на производствения капацитет в „ЕЛДИЕС ПЛАСТ“ ООД“

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В качеството си на бенефициент по АДБФП № BG16RFOP002-2.040-0799-C01, „ЕЛДИЕС ПЛАСТ“ ООД обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС  № 160/01.07.2016г. с предмет:

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машини за производство на пластмасови чаши за целите на проект BG16RFOP002-2.040-0799-C01 „Подобряване на производствения капацитет в „ЕЛДИЕС ПЛАСТ“ ООД“ със следните обособени позиции:

 Обособена позиция 1:
 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 3-станционна термоформовъчна машина 1 бр.;

 Обособена позиция 2: 
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Машина за печат на чаши 1 бр.“ 

Офертите се подават в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционните фондове (ИСУН), секция „Е-тръжни процедури“ (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Index). 

Краен срок за подаване на офертите - 29.05.2020г. (23:59 часа).

 

Елдиес пласт ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура

„ЕЛДИЕС ПЛАСТ“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 -2020 г.
Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.040-0799-C01
Наименование на договора за безвъзмездна помощ:
„Подобряване на производствения капацитет на „ЕЛДИЕС ПЛАСТ“ ООД“

LDS Plast launched its renewed website

 

 LDS Plast launched its renewed website, where you can find current information about the company, details of offered services, news section with developments in the sector and many other useful information..

 

Products

Disposable cups

Disposable containers

Cups of yogurt

Contacts

Marketing and distribution:
tel .: +359 888 600 557
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Manufacture:
tel .: +359 888 600 557
 
 
 

www.bet365.com best odds.

Look revie here - Online betting full information by artbetting.net
Reviw on bokmaker Number 1 in uk w.artbetting.net William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes l.artbetting.net full information